Quan hệ Nhà Đầu tư

Công bố thông tin

<

Công bố thông tin

2019
19/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019
19/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019
18/06/2019 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ CBPF
17/06/2019 Thông báo Thay đổi Phó Chủ tịch Công ty
12/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019
12/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019
07/06/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 5/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 5/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 5/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 5/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 5/2019
05/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019
05/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019
04/06/2019 Thông báo Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên
04/06/2019 Thông báo Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
29/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019 Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
22/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019
22/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019
15/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019
15/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019
08/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019
08/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019
07/05/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 4/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 4/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 4/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 4/2019
02/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019
02/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019
02/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019
02/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019
24/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019
24/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019
19/04/2019 Báo cáo tài chính Q1.2019
17/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019
17/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019
10/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019
10/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019
09/04/2019 Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF
05/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
05/04/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)
05/04/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)
04/04/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
04/04/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
04/04/2019 Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
30/01/2019 Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ
11/01/2019 Biên bản tổng hợp ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb(CBPF)
08/01/2019 Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
2018
26/04/2019 Báo cáo thường niên 2018
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
18/01/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q4.2018
18/01/2019 Báo cáo tài chính Q4.2018
25/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
19/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ
13/11/2018 Thông báo về việc Bổ nhiệm thay thế chức danh Kiểm soát viên
06/11/2018 Thông báo về việc Phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb ra công chúng
01/11/2018 Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin
25/10/2018 Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản - Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF tóm tắt hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Điều lệ Quỹ CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
19/10/2018 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q3.2018
19/10/2018 Báo cáo Tài chính Quý 3.2018
14/08/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Bán niên 2018
14/08/2018 Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2018
14/08/2018 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2018
06/08/2018 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
20/07/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2018
20/07/2018 Báo cáo Tài chính Quý 2.2018
30/04/2018 Báo cáo Thường niên năm 2017
20/04/2018 Báo cáo Tài chính Quý 1.2018
20/04/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2018
2017
30/03/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017
30/03/2018 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017
30/03/2018 Báo cáo Tài chính năm 2017
19/01/2018 Báo cáo Tài chính Quý 4.2017
19/01/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4.2017
19/10/2017 Báo cáo Tài chính Quý 3. 2017
19/10/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3. 2017
14/08/2017 Biên bản giải trình chêch lệch lợi nhuận Bán niên 2017
14/08/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Bán niên 2017
14/08/2017 Báo cáo Tài chính Kiểm toán Bán niên 2017
18/07/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2017
18/07/2017 Báo cáo Tài chính Quý 2.2017
17/07/2017 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
19/04/2017 Báo cáo Tài chính Quý 1.2017
19/04/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2017
18/04/2017 Thông báo về việc thay đổi Trang thông tin điện tử của Công ty
01/03/2017   Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
28/02/2017 Thông báo về việc  bổ sung người lao động có chứng chỉ hành nghề (Ông Phạm Minh Thắng)
28/02/2017 Thông báo về việc  chấm dứt HĐLĐ với người lao động có chứng chỉ hành nghề (Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy)
2016
19/04/2017 Báo cáo Thường niên năm 2016
30/03/2017 Báo cáo Tài chính năm 2016
30/03/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016
30/03/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016
20/01/2017 Báo cáo Tài chính Quý 4.2016
19/10/2016 Báo cáo Tài chính Quý 3.2016
15/08/2016 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính CFMC
15/08/2016 Báo cáo tài chính giữa niên độ CFMC
20/07/2016 Báo cáo tài chính Quý 2.2016
16/05/2016 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
19/04/2016 Báo cáo Tài chính Quý 1.2016
22/04/2016 Thông báo về việc thay đổi con dấu công ty
15/04/2016 Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên công ty
15/04/2016 Phụ lục điều lệ sửa đổi tên công ty
15/04/2016  Công văn công bố thay đổi tên 2015
2015
30/03/2016 Báo cáo Tài chính năm 2015
30/03/2016 Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm
20/01/2016 Báo cáo tài chính Quý 4.2015
20/10/2015 Báo cáo tài chính Quý 3.2015
01/10/2015 ACE Life FMC - Điều lệ công ty - Sửa đổi 
24/09/2015 Phụ lục sửa đổi điều lệ - Tăng vốn
24/09/2015 ACE Life FMC thông báo tăng vốn điều lệ
24/09/2015  ACE Life FMC - Giấy phép Điều chỉnh Tăng vốn
07/09/2015 Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
14/08/2015 Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính
14/08/2015 Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015
18/04/2015 ACE Life FMC thông báo thay đổi Kế Toán Trưởng
17/07/2015 Báo cáo tài chính Quý 2.2015
17/04/2015 Báo cáo tài chính Quý 1.2015
2014
30/03/2015 Báo cáo Tỉ lệ An toàn Tài chính 2014
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 2014
07/07/2014 Thông báo về việc bổ nhiệm
18/06/2014 Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
18/06/2014 Phụ lục Điều lệ về việc thay đổi trụ sở chính
12/06/2014 Thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của FMC Life
12/06/2014 Thông báo người được ủy quyền công bố thông tin
12/06/2014 Điều lệ Công ty
12/06/2014 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty