Quan hệ Nhà Đầu tư

Công bố thông tin

<

Công bố thông tin

2019
09/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 09/10/2019
09/10/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 09/10/2019
08/10/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
08/10/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q4.2019
07/10/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 9/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 9/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 9/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 9/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 9/2019
02/10/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/10/2019
02/10/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/10/2019
25/09/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 25/09/2019
25/09/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 25/09/2019
18/09/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 18/09/2019
18/09/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 18/09/2019
11/09/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 11/09/2019
11/09/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 11/09/2019
09/09/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 8/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 8/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 8/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 8/2019
04/09/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 04/09/2019
04/09/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 04/09/2019
28/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 28/082019
28/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 28/082019
27/08/2019 Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh (02/09)
21/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 21/08/2019
21/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 21/08/2019
16/08/2019 Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2019- Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
15/08/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ
14/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 14/08/2019
14/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 14/08/2019
14/08/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Bán niên 2019
14/08/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2019
14/08/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2019
09/08/2019 Báo cáo Bán niên Năm 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Bán niên 2019
2. Báo cáo thống kê phí giao dịch của Quỹ Bán niên 2019
3. Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ Bán niên 2019
4. Báo cáo tài chính Bán niên 2019
6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ TT181 Bán niên 2019
7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát TT181 Bán niên 2019
09/08/2019 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
07/08/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 7/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 7/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 7/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 7/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 7/2019
07/08/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 07/08/2019
07/08/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 07/08/2019
31/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 31/07/2019
31/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 31/07/2019
25/07/2019 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
24/07/2019 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Chubb Life FMC
24/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/07/2019
24/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/07/2019
19/07/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 2/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính Quý 2/2019
2. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý 2/2019
3. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ Quý 2/2019
4. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ Quý 2/2019
5. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ Qúy 2//2019
6. Báo cáo Công Ty Quản Lý Quỹ (TT181) Quý 2/2019
7. Báo cáo Ngân Hàng Giám Sát (TT181) Quý 2/2019
19/07/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q2.2019
19/07/2019 Báo cáo tài chính Q2.2019
17/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/07/2019
17/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/07/2019
12/07/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
12/07/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019
12/07/2019 Sửa đổi Sổ tay định giá của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
11/07/2019 Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
10/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/07/2019
10/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/07/2019
05/07/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 6/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 6/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 6/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 6/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 6/2019
03/07/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 03/07/2019
03/07/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 03/07/2019
28/06/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người có liên quan của Người nội bộ
26/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 26/06/2019
26/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 26/06/2019
19/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 19/06/2019
19/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 19/06/2019
18/06/2019 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ CBPF
17/06/2019 Thông báo Thay đổi Phó Chủ tịch Công ty
12/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 12/06/2019
12/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 12/06/2019
07/06/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 5/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 5/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 5/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 5/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 5/2019
05/06/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 05/06/2019
05/06/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 05/06/2019
04/06/2019 Thông báo Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên
04/06/2019 Thông báo Miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
29/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 29/05/2019
29/05/2019 Điều chỉnh sai lệch danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
22/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 22/05/2019
22/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 22/05/2019
15/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 15/05/2019
15/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 15/05/2019
08/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 08/05/2019
08/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 08/05/2019
07/05/2019 Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
1. Báo cáo tài chính tháng 4/2019
2. Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ tháng 4/2019
3. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của Quỹ tháng 4/2019
4. Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ tháng 4/2019
02/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 02/05/2019
02/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 02/05/2019
02/05/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 30/04/2019
02/05/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tháng – Ngày định giá 30/04/2019
24/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 24/04/2019
24/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 24/04/2019
19/04/2019 Báo cáo tài chính Q1.2019
17/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019
17/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019
10/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019
10/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019
09/04/2019 Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF
05/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
05/04/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)
05/04/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)
04/04/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
04/04/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
04/04/2019 Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
30/01/2019 Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ
11/01/2019 Biên bản tổng hợp ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb(CBPF)
08/01/2019 Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
2018
26/04/2019 Báo cáo thường niên 2018
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
18/01/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q4.2018
18/01/2019 Báo cáo tài chính Q4.2018
25/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
19/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ
13/11/2018 Thông báo về việc Bổ nhiệm thay thế chức danh Kiểm soát viên
06/11/2018 Thông báo về việc Phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb ra công chúng
01/11/2018 Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin
25/10/2018 Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản - Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF tóm tắt hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Điều lệ Quỹ CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
19/10/2018 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận Q3.2018
19/10/2018 Báo cáo Tài chính Quý 3.2018
14/08/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Bán niên 2018
14/08/2018 Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính kiểm toán Bán niên 2018
14/08/2018 Báo cáo tài chính kiểm toán Bán niên 2018
06/08/2018 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
20/07/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2018
20/07/2018 Báo cáo Tài chính Quý 2.2018
30/04/2018 Báo cáo Thường niên năm 2017
20/04/2018 Báo cáo Tài chính Quý 1.2018
20/04/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2018
2017
30/03/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017
30/03/2018 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017
30/03/2018 Báo cáo Tài chính năm 2017
19/01/2018 Báo cáo Tài chính Quý 4.2017
19/01/2018 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4.2017
19/10/2017 Báo cáo Tài chính Quý 3. 2017
19/10/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3. 2017
14/08/2017 Biên bản giải trình chêch lệch lợi nhuận Bán niên 2017
14/08/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính Kiểm toán Bán niên 2017
14/08/2017 Báo cáo Tài chính Kiểm toán Bán niên 2017
18/07/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 2.2017
18/07/2017 Báo cáo Tài chính Quý 2.2017
17/07/2017 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
19/04/2017 Báo cáo Tài chính Quý 1.2017
19/04/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1.2017
18/04/2017 Thông báo về việc thay đổi Trang thông tin điện tử của Công ty
01/03/2017   Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
28/02/2017 Thông báo về việc  bổ sung người lao động có chứng chỉ hành nghề (Ông Phạm Minh Thắng)
28/02/2017 Thông báo về việc  chấm dứt HĐLĐ với người lao động có chứng chỉ hành nghề (Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy)
2016
19/04/2017 Báo cáo Thường niên năm 2016
30/03/2017 Báo cáo Tài chính năm 2016
30/03/2017 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016
30/03/2017 Biên bản giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016
20/01/2017 Báo cáo Tài chính Quý 4.2016
19/10/2016 Báo cáo Tài chính Quý 3.2016
15/08/2016 Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính CFMC
15/08/2016 Báo cáo tài chính giữa niên độ CFMC
20/07/2016 Báo cáo tài chính Quý 2.2016
16/05/2016 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
19/04/2016 Báo cáo Tài chính Quý 1.2016
22/04/2016 Thông báo về việc thay đổi con dấu công ty
15/04/2016 Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên công ty
15/04/2016 Phụ lục điều lệ sửa đổi tên công ty
15/04/2016  Công văn công bố thay đổi tên 2015
2015
30/03/2016 Báo cáo Tài chính năm 2015
30/03/2016 Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm
20/01/2016 Báo cáo tài chính Quý 4.2015
20/10/2015 Báo cáo tài chính Quý 3.2015
01/10/2015 ACE Life FMC - Điều lệ công ty - Sửa đổi 
24/09/2015 Phụ lục sửa đổi điều lệ - Tăng vốn
24/09/2015 ACE Life FMC thông báo tăng vốn điều lệ
24/09/2015  ACE Life FMC - Giấy phép Điều chỉnh Tăng vốn
07/09/2015 Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
14/08/2015 Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính
14/08/2015 Báo cáo tài chính giữa niên độ 2015
18/04/2015 ACE Life FMC thông báo thay đổi Kế Toán Trưởng
17/07/2015 Báo cáo tài chính Quý 2.2015
17/04/2015 Báo cáo tài chính Quý 1.2015
2014
30/03/2015 Báo cáo Tỉ lệ An toàn Tài chính 2014
30/03/2015 Báo cáo Tài chính 2014
07/07/2014 Thông báo về việc bổ nhiệm
18/06/2014 Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
18/06/2014 Phụ lục Điều lệ về việc thay đổi trụ sở chính
12/06/2014 Thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của FMC Life
12/06/2014 Thông báo người được ủy quyền công bố thông tin
12/06/2014 Điều lệ Công ty
12/06/2014 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty