Quan hệ Nhà Đầu tư

Công bố thông tin

<

Công bố thông tin

2019
17/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 17/04/2019
17/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 17/04/2019
10/04/2019 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng - Ngày định giá 10/04/2019
10/04/2019 Báo cáo Giá trị tài sản ròng Tuần – Ngày định giá 10/04/2019
09/04/2019 Thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ CBPF
05/04/2019 Báo cáo kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ CBPF của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ
05/04/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI)
05/04/2019 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb(CBPF)
04/04/2019 Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
04/04/2019 Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb (CBPF)
04/04/2019 Thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb
27/03/2019 Biên bản giải trình chêch lêch lợi nhuận năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2018
27/03/2019 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
30/01/2019 Thông báo Bổ nhiệm chức danh Kiểm toán nội bộ
11/01/2019 Biên bản tổng hợp ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb(CBPF)
08/01/2019 Thông báo kết thúc đợt chào bán lần đầu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF)
2018
25/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
24/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ Quỹ CBPF
19/12/2018 Thông báo về việc Giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ
13/11/2018 Thông báo về việc Bổ nhiệm thay thế chức danh Kiểm soát viên
06/11/2018 Thông báo về việc Phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb ra công chúng
01/11/2018 Thông báo về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin
25/10/2018 Phiếu xin ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản - Quỹ Đầu tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Bản cáo bạch CBPF tóm tắt hiệu lực ngày 24/10/2018
25/10/2018 Điều lệ Quỹ CBPF hiệu lực ngày 24/10/2018
06/08/2018 Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
2017
17/07/2017 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
18/04/2017 Thông báo về việc thay đổi Trang thông tin điện tử của Công ty
01/03/2017   Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
28/02/2017 Thông báo về việc  bổ sung người lao động có chứng chỉ hành nghề (Ông Phạm Minh Thắng)
28/02/2017 Thông báo về việc  chấm dứt HĐLĐ với người lao động có chứng chỉ hành nghề (Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy)
2016
16/05/2016 Thông báo về việc thay đổi Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ
22/04/2016 Thông báo về việc thay đổi con dấu công ty
15/04/2016 Giấy phép điều chỉnh thay đổi tên công ty
15/04/2016 Phụ lục điều lệ sửa đổi tên công ty
15/04/2016  Công văn công bố thay đổi tên 2015
2015
01/10/2015 ACE Life FMC - Điều lệ công ty - Sửa đổi 
24/09/2015 Phụ lục sửa đổi điều lệ - Tăng vốn
24/09/2015 ACE Life FMC thông báo tăng vốn điều lệ
24/09/2015  ACE Life FMC - Giấy phép Điều chỉnh Tăng vốn
07/09/2015 Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
18/04/2015 ACE Life FMC thông báo thay đổi Kế Toán Trưởng
2014
07/07/2014 Thông báo về việc bổ nhiệm
18/06/2014 Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
18/06/2014 Phụ lục Điều lệ về việc thay đổi trụ sở chính
12/06/2014 Thông báo địa chỉ trang thông tin điện tử của FMC Life
12/06/2014 Thông báo người được ủy quyền công bố thông tin
12/06/2014 Điều lệ Công ty
12/06/2014 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty