Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 07/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo Bán niên Năm 2020 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý II/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 06/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 05/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 04/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý I/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo thường niên năm 2019 của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 03/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

CBPF - Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động và Báo cáo kiểm toán Năm 2019

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 02/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

CBPF - Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020

CBPF - Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q1.2020

CBPF - Báo cáo về hoạt động của Quỹ TT183 - Quý 4.2019

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 01/2020 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 4/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 12/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 11/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 10/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động Quý 3/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 9/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 8/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài chính đã kiểm toán Bán niên 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo Bán niên Năm 2019 - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở rộng Chubb

Báo cáo tài sản và kết quả hoạt động tháng 7/2019 – Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019

Biên bản họp Ban đại diện quỹ - Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mở Rộng Chubb Q3.2019