Thông tin chung

Thông tin chung về quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb gồm mục tiêu, chiến lược đầu tư, ban Đại diện Quỹ và Hướng dẫn đầu tư.

Tài liệu quỹ

Tài liệu về Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb gồm Bản cáo bạch, Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch tóm tắt và các form mẫu dành cho Nhà đầu tư.

Công bố thông tin

Tin tức của quỹ CBPF gồm thông tin công bố và họp đại hội Nhà đầu tư.

Báo cáo quỹ

Báo cáo quỹ được đăng định kỳ hàng tháng, hàng quý, giữa năm và hàng năm.

Báo cáo NAV

Thông tin được đăng hàng tuần, hàng tháng, quý, giữa năm và hàng năm.

Chương trình đầu tư định kỳ CSI

Chương trình đầu tư định kỳ Chubb (CSI) là một chương trình đầu tư tiết kiệm có hệ thống cho Nhà đầu tư.